Všeobecné obchodní podmínky při sjednávání inzerce v titulech Vydavatelství Nová média, s. r. o.

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují základní náležitosti při inzerci třetí osoby (dále „Inzerent“) v časopisech a na webech (dále „Periodika“), které vydává společnost Vydavatelství Nová média, s. r. o., se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, IČ: 02390132, DIČ: CZ02390132, která je registrována u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 81175 (dále „Vydavatel“).

1.2. Inzercí se rozumí sdělení osoby odlišné od Vydavatele šířené v Periodiku, které není redakčním textem, šířené buď jako přímá součást Periodika, nebo jako samostatná příloha, za finanční úplatu či jinou protihodnotu.

1.3. Veškeré materiály publikované ve formě článků procházejí standardní redakční úpravou v souladu s interním redakčním kodexem a nejsou považovány za inzerci s výjimkou článků označených jako „komerční sdělení“, jejichž publikování je zvlášť zpoplatněno.

1.4. Aktuální informace o cenách inzerce a technických požadavcích na inzerci jsou spolu s redakčním kodexem k dispozici na webu www.novamedia.cz.

2. Objednávání a zadávání inzerce

2.1. Smlouva o uveřejnění inzerce je mezi Inzerentem a Vydavatelem uzavřena potvrzením objednávky inzerce v písemné formě ze strany Vydavatele. V případě, že má Inzerent s Vydavatelem uzavřenu rámcovou smlouvu o umísťování inzerce, postačí zaslání objednávky e-mailem.

2.2. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti nezbytné pro splnění smlouvy o uveřejnění inzerce, zejména: název obchodní firmy Inzerenta, jeho sídlo, fakturační adresu, IČ, DIČ, dále také jméno, příjmení a kontaktní údaje na pracovníka zodpovědného za objednávku. V objednávce musí být přesně uveden způsob a forma předání podkladů, název Periodika, do něhož je inzerce určena, termín zveřejnění, rozměr inzerátu, barevnost inzerátu a požadavek na umístění (pokud není, bude uvedeno „bez konkrétního požadavku na umístění“, přičemž Vydavatel v takovém případě umístí inzerci dle svého uvážení). Pokud je objednatelem osoba zprostředkovávající umístění inzerce pro třetí osobu, musí být v objednávce uvedeny též požadované údaje (viz výše) pro objednatele a dále musí být specifikováno, zda je k úhradě ceny inzerce povinen Inzerent či zprostředkovatel.

2.3. Vydavatel potvrdí přijetí objednávky Inzerentovi e-mailem, pokud si objednatel výslovně nežádá potvrzení písemnou formou dopisem. Potvrzením objednávky je mezi Vydavatelem a Inzerentem uzavřena smlouva o inzerci. Pokud je inzerce uveřejněna bez potvrzení objednávky ze strany Vydavatele, je za den uzavření smlouvy považován den uveřejnění inzerce.

2.4. Inzerent zodpovídá za včasné dodání podkladů potřebných pro uveřejnění inzerce, odpovídajících technickým požadavkům na inzerci a redakčnímu kodexu, jež jsou zveřejněny na webu www.novamedia.cz/inzerce. Včasným dodáním podkladů se rozumí jejich předání Vydavateli nejpozději ke dni uzávěrky inzerce, která je zveřejněna v aktuálním edičním plánu, případně přímo v objednávce inzerce. V případě, že Vydavatel shledá dodané podklady jako neúplné, vadné, odporující dobrým mravům, nevyhovující zákonům a právním předpisům, případně poškozující dobré jméno Vydavatele, případně neodpovídající objednávce, bude Vydavatel o této skutečnosti Inzerenta neprodleně informovat s výzvou k nápravě. Pokud k nápravě a dodání správných podkladů nedojde v termínu stanoveném výzvou k nápravě, má Vydavatel právo odstoupit od smlouvy o uveřejnění inzerce a žádat úhradu stornovacích poplatků v souladu s platným ceníkem.

2.5. Inzerent nese odpovědnost za obsahovou správnost inzerce a za to, že její obsah nezasahuje do práv třetích osob a je v souladu s platnými právními předpisy, přičemž Vydavatel není povinen tyto náležitosti před uveřejněním inzerce zkoumat. Veškeré náklady, jež by případně plynuly z nároků třetích stran kvůli zveřejnění inzerce, je povinen uspokojit Inzerent.

3. Rámcová smlouva

3.1. Pokud Inzerent hodlá umísťovat v Periodicích Vydavatele během určitého časového období inzerci opakovaně, může s Vydavatelem uzavřít rámcovou smlouvu, která Inzerenta opravňuje ke slevám z ceníkových cen. Slevy nelze uplatnit zpětně na inzerci, která byla realizována před podepsáním rámcové smlouvy.

3.2. Rámcovou smlouvu lze uzavřít maximálně na dobu dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců a musí mít výhradně písemnou formu podepsanou oběma stranami. V rámcové smlouvě musí být přesně uvedeno časové období, během kterého bude zveřejňována inzerce ve sjednaném finančním objemu, dále stanovené slevy a určena Periodika, do nichž bude inzerce zařazena.

3.3. Uveřejňování inzerce na základě rámcové smlouvy probíhá formou standardních objednávek jednotlivých inzerátů dle oddílu 2 těchto Všeobecných podmínek.

3.4. Slevy v dohodnutém objemu dle rámcové smlouvy budou poskytnuty pouze v případě, že bude inzerce definovaná rámcovou smlouvou včas a řádně zaplacena.

3.5. Pokud Inzerent v daném časovém období nedodá Vydavateli inzertní podklady v objemu stanoveném rámcovou smlouvou, zavazuje se uhradit Vydavateli rozdíl mezi cenou za dohodnutý a skutečně realizovaný objem inzerce.

4. Ceny, slevy a platební podmínky

4.1. Ceny inzerce, nejsou-li dohodnuty v písemné formě jinak, stanovuje platný ceník Vydavatele pro každé Periodikum, který je v aktuálním znění zveřejněn na webu www.novamedia.cz/inzerce. Ceny inzerce v nestandardních formátech, nebo ceny vkládané inzerce, jsou kalkulovány individuálně na základě konkrétní poptávky.

4.2. Vydavatel může v závislosti na objemu inzerce stanoveném v rámcové smlouvě dle oddílu 3 těchto Všeobecných podmínek poskytnout Inzerentovi slevu na inzerci. Rozsah procentuálních výší slev je uveden v platném ceníku.

4.3. Vydavatel si vyhrazuje právo na zaplacení zálohy za inzerci před jejím uveřejněním, a to až do výše 100 % ceny inzerce. Pokud Inzerent v žádném Periodiku Vydavatele dosud neinzeroval, bude jeho objednávka vždy realizována pouze na základě platby předem.

4.4. Nejpozději do 14 dnů od zveřejnění inzerce vystaví Vydavatel daňový doklad/fakturu za uskutečněné plnění a tento zašle Inzerentovi na jeho poštovní nebo elektronickou adresu uvedenou v objednávce. Inzerent je povinen zaplatit cenu inzerce včetně DPH v aktuální výši do 14 dnů od vystavení daňového dokladu, a to převodem na bankovní účet vydavatele. Tento závazek Inzerenta je splněn okamžikem připsání odpovídající částky na účet Vydavatele. Společně s fakturou obdrží Inzerent od Vydavatele také doklad o zveřejnění inzerce (výtisk časopisu, časopis v elektronickém formátu PDF nebo screenshot on-line inzerce).

4.5. V případě prodlení s platbou je Inzerent povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, který je v plné výši splatný k datu uhrazení platby za inzerci. Inzerent je dále povinen uhradit náklady spojené s vymáháním fakturované částky, přičemž zároveň ztrácí nárok na poskytnuté slevy. Vydavatel má v případě prodlení s platbou ze strany Inzerenta právo odmítnout realizaci dalších objednávek Inzerenta, včetně objednávek definovaných rámcovou smlouvou, případně žádat u takových objednávek platbu předem.

5. Odstoupení od smlouvy o inzerci

5.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy o inzerci, nebo stornovat již potvrzenou objednávku, a to výhradně písemnou formou. Odstoupení od smlouvy musí být Vydavateli doručeno standardním způsobem obvyklým pro přijímání objednávek a stává se platným až po písemném potvrzení přijetí odstoupení ze strany Vydavatele.

5.2. Odstoupí-li Inzerent od sjednané inzerce do 28 dnů před uzávěrkou inzerce, kterou definuje ediční plán, zavazuje se uhradit Vydavateli storno poplatek ve výši 20 % hodnoty inzerce; v případě, že do uzávěrky zbývá méně než 28 dnů, uhradí storno poplatek ve výši 50 % hodnoty inzerce; Pokud se Inzerent rozhodne stornovat inzerci méně než 7 dnů před uzávěrkou, nebo po ní, je povinen uhradit cenu inzerce v plné výši. Stornovací poplatek je splatný okamžikem odstoupení.

5.3. Vydavatel je oprávněn uplatnit storno poplatek ve výši 100 % sjednané inzerce také za situace, kdy Inzerent nedodal podklady inzerce v požadovaném termínu a v důsledku toho nebyla inzerce zveřejněna.

6. Reklamace a odpovědnost za škody

6.1. Vydavatel odpovídá Inzerentovi výhradně za prokázané vady inzerce, na něž je upozorněn písemnou formou do 14 dnů od zveřejnění inzerce, jinak zaniká právo Inzerenta na kompenzaci. Pokud se smluvní strany nedohodly písemnou formou jinak, je Inzerent oprávněn po Vydavateli požadovat jako kompenzaci pouze opětovné zveřejnění inzerce ve shodném rozsahu a podobě, jaké byly sjednány u reklamované inzerce.

6.2. Inzerent nemá nárok na reklamaci vad, které vznikly v důsledku nedodržení technických požadavků na inzerci z jeho strany. Barevnost inzerátu lze reklamovat pouze v případě, kdy Inzerent poskytl Vydavateli nejpozději k datu uzávěrky inzerce kontrolní barevný nátisk inzerátu.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Vydavatel si vyhrazuje právo označit zveřejněnou inzerci slovy INZERCE nebo KOMERČNÍ SDĚLENÍ.

7.2. Vydavatel a Inzerent se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s objednávkou inzerce, s rámcovou smlouvou o inzerci nebo v rámci plnění závazků plynoucích z jejich smluvního vztahu.

7.3. Inzerent poskytuje Vydavateli souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7.4. V souladu s §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, Inzerent souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany Vydavatele a jím pověřených osob, a to všemi elektronickými prostředky na kontaktní údaje, které Vydavateli poskytl. Tento svůj souhlas může Inzerent kdykoliv odvolat písemnou formou na adrese Vydavatele.

7.5. Inzerent a Vydavatel se dohodli, že na smlouvu o zveřejnění inzerce pohlížejí jako na smlouvu o dílo a vztahy z ní vyplývající se budou řídit zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.

7.6. Vydavatel je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit. Úplné a aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno na webu www.novamedia.cz/inzerce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 1. 1. 2015 a platí až do vydání další aktualizace.